article

Regulamin promocji “Pierwszy miesiąc za 1 zł”

  1. Organizatorem promocji pt. „Pierwszy miesiąc za 1 zł” (zwana dalej „Promocją”) jest Fundacja Nowa Rzeczpospolita z siedzibą w (00-052) Warszawie, przy ul. Mazowieckiej 11/49, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000465315, NIP 5252556490 REGON 146719270, wydawca serwisu „Nowa Konfederacja”.
  2. Do Promocji mają zastosowanie postanowienia niniejszego Regulaminu Promocji.
  3. Regulamin określa warunki udziału w Promocji oferującej do nabycia miesięczną odnawialną prenumeratę serwisu „Nowa Konfederacja”. Przez „miesięczną odnawialną prenumeratę” rozumie się zawartą lub przedłużoną w czasie trwania Promocji umowę z serwisem „Nowa Konfederacja” o odnawialną prenumeratę na okres jednego miesiąca, za jednorazową ceną płatną w terminie i formie określonej przez serwis „Nowa Konfederacja”.
  4. Po wygaśnięciu prenumeraty zakupionej w ramach Promocji miesięczna odnawialna prenumerata odnowi się automatycznie zgodnie z obowiązującym cennikiem serwisu „Nowa Konfederacja”.
  5. Promocja rozpoczyna się w dniu 2 marca 2020 r. i trwa do odwołania.
  6. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną. Udział w Promocji jest dobrowolny.
  7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ma zastosowanie Regulamin serwisu  „Nowa Konfederacja”.
  8. Administratorem danych osobowych prenumeratorów, biorących udział w Promocji jest Fundacja Nowa Rzeczpospolita z siedzibą w (00-052) Warszawie, przy ul. Mazowieckiej 11/49.