Zapisz się do newslettera, bądź na bieżąco i bierz udział w promocjach!
Dołącz do nas i łap wyjątkowe promocje!
preloader

Regulamin promocji złotówkowej – Regulamin Promocji “Zaloguj się i zbieraj złotówki”

1. Organizatorem promocji „Zbieraj złotówki” dotyczącej zakupów w sklepie internetowym ksiegarnia.nowakonfederacja.pl, pozwalającej podczas dokonywania zakupów na gromadzenie dodatkowych środków na kolejne zakupy (zwanej dalej „Promocją”) jest Fundacja Nowa Rzeczpospolita, z siedzibą w Warszawie, ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa, KRS 0000465315, NIP 5252556490 (zwany dalej „Organizator”).

2. Promocja rozpoczyna się 24 czerwca 2024 roku i trwa aż do odwołania, o którym Organizator poinformuje na stronie internetowej sklepu internetowego ksiegarnia.nowakonfederacja.pl z wyprzedzeniem przynajmniej 30 dni.

3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego ksiegarnia.nowakonfederacja.pl.

4. W ramach Promocji przy dokonywaniu zakupów Uczestnik otrzymuje specjalne punkty (zwane dalej „Złotówkami”), których wykorzystanie w procesie zakupowym obniża cenę kupowanych produktów w Sklepie.

Zasady promocji:

1. Udział w Promocji mogą brać tylko klienci indywidualni.

2. Uczestnik dokonując zakupów w Sklepie zbiera punkty, zwane Złotówkami, dzięki którym uzyskuje dodatkowy rabat przy kolejnych zakupach.

3. Uczestnik otrzymuje jedną Złotówkę za każde pełne 50 zł wydane na zakupy w Sklepie podczas jednego zamówienia. Końcówki sumy zakupów, o wysokości poniżej 50 zł nie sumują się w kolejnych zamówieniach i nie otrzymuje się za nie Złotówek.

4. Złotówka lub Złotówki zebrane w trakcie zamówienia naliczają się po dokonaniu płatności za to zamówienie i odnotowaniu jej przez organizatora.

5. Złotówki z danego zamówienia mają ważność przez okres 365 dni od momentu dokonania zamówienia. Po tym okresie niewykorzystane złotówki znajdujące się na koncie, pochodzące z tego zamówienia, przepadają.

6. Złotówki wykorzystane podczas konkretnego zamówienia nie mogą pokrywać kosztu całego zamówienia. Uczestnik musi zapłacić za zamówienie co najmniej 1 PLN (słownie: jeden złoty).

7. Warunkiem korzystania z Promocji jest zapisanie się do newslettera oraz założenie konta w Sklepie. Uczestnik zobowiązany jest w związku z tym do podania prawdziwych danych osobowych wymaganych przez Organizatora.

8. Złotówki związane są tylko z jednym kontem każdego Uczestnika. Mogą zostać wykorzystane tylko w ramach zakupów powyżej 75 zł w Księgarni, zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Sklepu. Złotówek nie można wymienić na gotówkę ani przekazywać innym Uczestnikom.

9. Uczestnik może zrezygnować z udziały w Promocji likwidując konto w sklepie. W takiej sytuacji zebrane przez Uczestnika Złotówki przepadają. Jeżeli Uczestnik wypisze swój adres e-mail z newslettera, Złotówki z kolejnych zamówień nie odkładają się, a te dotychczas zebrane nie mogą zostać wykorzystane, pozostają jednak na jego koncie aż do utraty ważności.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia Promocji Złotówkowej. Zawieszenie promocji obowiązuje tylko, podczas dużych akcji rabatowych w Sklepie, które obejmą produkty z wysokim rabatem. Nie jest możliwe, wykorzystanie złotówek zgromadzonych na koncie, by pomniejszyć wartość zamówienia.

Dane osobowe:

1. W ramach Promocji Organizator zbiera i przechowuje dane osobowe Uczestnika takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz w wybranych przypadkach numer telefonu.

2. Szczegółowe informacje o przechowywaniu danych osobowych Uczestnika oraz możliwość otrzymania informacji o ich przechowywaniu i wycofania ich z bazy danych podmiotu przechowującego, znajdują się w regulaminie Polityki Prywatności Sklepu.

Reklamacje:

1. Reklamacje odnośnie przebiegu Promocji w Sklepie mogą być zgłaszane przez Uczestników drogą elektroniczną na adres e-mail ksiegarnia@nowakonfederacja.pl z informacją w tytule ,,Reklamacja dotycząca promocji złotówkowej” lub telefonicznie.

2. W Reklamacji podmiot reklamujący zobowiązany jest do wskazania imienia i nazwiska oraz dokładnego adresu reklamującego Uczestnika, a także opisania dokładnej przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4. O decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie pocztą elektroniczną lub telefonicznie, w zależności od tego, w jaki sposób Reklamacja została przesłana do Organizatora.

5. Powyższe postanowienia i procedura reklamacyjna przyjęta przez Organizatora nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych Uczestnikowi na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

Postanowienia końcowe:

1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej ksiegarnia.nowakonfederacja.pl.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych przyczyn (katalog zamknięty):

a. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż towarów lub świadczenia usług drogą elektroniczną przez Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży Zawieranej pomiędzy Uczestnikami a Organizatorem lub w niniejszym Regulaminie;

b. konieczność dostosowania działalności Organizatora do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z: 

    • decyzji właściwego w zakresie działalności Organizatora organu administracji publicznej lub 
    • orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem lub w niniejszym Regulaminie;

c. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Organizatora spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi;

d. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Organizatora usług świadczonych drogą elektroniczną, do których stosują się postanowienia niniejszego Regulaminu lub Regulaminu sklepu ksiegarnia.nowakonfederacja.pl, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług oferowanych Uczestnikowi;

3. Organizator poinformuje Uczestników o zmianie niniejszego Regulaminu na 7 dni przed jego zmianą.

4. Zmiany w Regulaminie nie wpłyną w żaden sposób na nabyte korzyści przez Uczestnika w ramach Promocji.

5. W przypadku dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Uczestnika adres e-mail w Sklepie.