Zapisz się do newslettera, bądź na bieżąco i bierz udział w promocjach!

Księgarnia NK

Regulamin

I. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

„Sprzedawcy” – rozumie się przez to Fundację Nowa Rzeczpospolita z siedzibą przy ul. Mazowiecka 11/49; 00-052 Warszawa; NIP: 5252556490.

„Towarze” lub „Towarach” – rozumie się przez to towar lub towary opisane na Stronie, oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę.

„Użytkowniku” – rozumie się przez to osobę fizyczną mającą pełną zdolność do czynności prawnych, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, posiadającą zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu, dokonującą zakupu Towarów w Sklepie w celach innych niż w celu dalszej ich odsprzedaży w ramach prowadzonej przez Użytkownika działalności gospodarczej.

„Zamówieniu” – rozumie się przez to propozycję zawarcia Umowy składaną Sprzedawcy przez Użytkownika za pośrednictwem formularza znajdującego się na Stronie.

„Danych” – rozumie się przez to dane podane przez Użytkownika w ramach składania Zamówienia, niezbędne do realizacji Zamówienia, tj. imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania oraz adres, na który Towar ma być wysłany.

„Umowie” – rozumie się przez to umowę sprzedaży Towaru zawartą na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej udostępnionych na Stronie, pomiędzy Sprzedawcą oraz Użytkownikiem, której przedmiotem jest ustalenie zasad sprzedaży Użytkownikowi Towaru.

„Stronie” – rozumie się przez to stronę internetową znajdującą się pod adresem ksiegarnia.nowakonfederacja.pl.

„Sklepie” – rozumie się przez to księgarnię internetową, prowadzoną przez Sprzedawcę na Stronie.

„Regulaminie” – rozumie się przez to niniejszy regulamin.

 

II. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika będzie możliwe, o ile zostaną spełnione następujące wymagania techniczne:
• komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
• dostęp do poczty elektronicznej,
• przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
• włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

2. Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku niespełnienia powyższych wymagań nie będzie mógł zagwarantować Użytkownikowi możliwości złożenia za pośrednictwem Strony Zamówienia ani przeprowadzić procedury zawarcia Umowy, ani też zrealizować zawartej Umowy.

 

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia mogą być składane przez Użytkowników za pośrednictwem Strony, poprzez wysłanie formularza: 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Każdy z Towarów ma swoje zdjęcie. Użytkownik, który wybiera przedmiot, powinien kliknąć myszką na jego zdjęcie, w celu uzyskania dokładnego opisu przedmiotu (wyszczególnienie istotnych cech przedmiotu), jego ceny, spisu treści itp.

3. W Zamówieniu Użytkownik:
• określa zamawiane Towary, w tym ich liczbę,
• podaje Sprzedawcy Dane,
• określa sposób płatności oraz przesyłki,
• zatwierdza zamówienie poprzez kliknięcie w przycisk „Zamów”.

4. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik, na podany przez siebie w formularzu adres e-mail otrzyma od Sprzedawcy wiadomość zwrotną z informacją potwierdzającą dokonanie Zamówienia.

5. Przed przyjęciem Zamówienia Sprzedawca może skontaktować się z Użytkownikiem np. w przypadku wątpliwości, konieczności doprecyzowania Zamówienia lub ewentualnych braków Towarów. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do prawdziwości podanych przez Użytkownika danych, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.

6. Zamówienie zostanie zrealizowane w przypadku gdy Towar objęty Zamówieniem jest dostępny u Sprzedawcy. W przypadku niedostępności Towaru objętego Zamówieniem Użytkownika, Sprzedawca zawiadomi o tym fakcie Użytkownika najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Użytkownika telefonicznie lub w formularzu zamówienia.

7. W przypadku czasowej niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem Użytkownika, Sprzedawca zawiadomi o tym fakcie Użytkownika najpóźniej w terminie 3 (trzech) dni oraz poinformuje o konieczności dokonania modyfikacji Zamówienia. Użytkownik bez nieuzasadnionej zwłoki winien wskazać sposób modyfikacji Zamówienia, decydując się na jego częściową realizację, wydłużenie czasu jego realizacji, zmianę Towarów objętych Zamówieniem lub na anulowanie Zamówienia.

8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów. Realizacja Zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu.

9. Umowa zostaje zawarta w chwili przesłania Użytkownikowi informacji, na podany przez Użytkownika adres e-mail, o przyjęciu przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji.

 

IV. ZASADY PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Wiążąca dla Użytkownika jest cena podana przy danym Towarze w chwili złożenia Zamówienia.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen Towarów znajdujących na Stronie. Wprowadzone zmiany nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przed zmianą ceny.

3. Użytkownik może zapłacić za zamówiony Towar:
• przy odbiorze przesyłki (za pobraniem),
• przelewem bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (realizacja Zamównienia nastąpi po zaksiegowaniu wpłaty na rachunku Sprzedawcy),
• płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta).

4. Użytkownicy będący konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego mogą wstrzymać się z zapłatą do chwili otrzymania Towaru.

5. Użytkownik wraz z dostawą towaru otrzymuje fakturę VAT lub paragon fiskalny. Użytkownik dokonujący zakupów wyraża zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.

 

V. CZAS I SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie zostanie przygotowane do wysyłki w terminie 2 dni roboczych od dnia jego złożenia.

2. Sprzedawca będzie realizował dostawy zamówionego Towaru w formie przesyłki kurierskiej, dostarczenia do Paczkomatu InPost lub odbioru osobistego, zgodnie z wyborem Użytkownika.

3. Koszty przesyłki Towaru są wskazane na etapie realizacji zamówienia, po przejściu do Koszyka.

4. Nieodebranie przesyłki z paczkomatu lub od kuriera wynikające z winy odbiorcy wiąże się ze zwrotem przesyłki do magazynu. Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia kosztu zwrotu (10 zł) w przypadku rezygnacji z zamówienia lub kosztu zwrotu i ponownej wysyłki (22,50 zł) w przypadku decyzji o ponownym nadaniu zamówienia.

 

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r.) Użytkownikom nabywającym Towary jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy (zrezygnowania z Towaru) w terminie 14 dni od chwili wydania Towaru objętego Zamówieniem.

2. Do odstąpienia od Umowy konieczne jest wysłanie na adres Sprzedawcy w ostatnim dniu terminu wskazanego w pkt 1 powyżej lub doręczenia do punktu handlowego Sprzedawcy, stosownego oświadczenia wraz z Towarem, z którego Użytkownik rezygnuje oraz otrzymanym paragonem/fakturą VAT. Sprzedawca nie ponosi kosztów zwrotu Towaru, w tym nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem. Towar musi być zwracany w stanie niezmienionym.

3. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy o Prawach Konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (…) “o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.”

4. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy zgodnie z powyższymi przepisami, Sprzedawca zwraca Użytkownikowi należność za odesłany Towar, jeśli zapłata za Towar nastąpiła z góry, oraz poświadcza na piśmie zwrot Towaru.

5. Zwrot należności za zamówienie opłaconej z góry następuje tą samą drogą, której była dokonana wpłata. W przypadku płatności TPay i PayPal zwrot realizowany jest w terminie 5 dni roboczych od momentu anulowania lub zwrotu zamówienia. W przypadku płatności przelewem zwroty realizowane są raz w miesiącu, 15-dnia miesiąca każdego miesiąca.

 

VII. DANE OSOBOWE

1. Administratorem Danych jest Sprzedawca. Dane przetwarzane będą w celu realizacji Zamówienia. Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych oraz do ich poprawiania. Podanie Danych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednak ich niepodanie uniemożliwia złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy.

2. Dane chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykorzystaniu najlepszych zabezpieczeń technicznych, w tym m.in. serwer, na którym znajduje się oprogramowanie znajduje się w zabezpieczonym, stale monitorowanym, specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu.

3. Dane są przetwarzane z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania zabezpieczającego uniemożliwiającego dostęp do tych Danych osobom nieuprawnionym.

4. Zamówienia nie mogą być składane anonimowo.

 

VIII. REKLAMACJE

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku wad dostarczonego Towaru.

2. Reklamacja powinna zostać przesłana w formie pisemnej na adres PACK FULLY Grocholicka 2A; 05-090 Raszyn wraz z reklamowanym Towarem oraz pisemnym uzasadnieniem.

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym Towarem. O wyniku reklamacji Sprzedawca powiadomi Użytkownika tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba że Użytkownik zastrzeże inną formę kontaktu.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1. października 2020 roku.

2. Zamówienie Towaru równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu. Niezależnie od powyższego, dokonanie Zamówienia wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu Zamówienia, że Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w ciągu 7 dni od opublikowania ich na Stronie. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.

4. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Użytkownika.

5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.