Zapisz się do newslettera, bądź na bieżąco i bierz udział w promocjach!

Księgarnia NK

Opis profilu naukowego wydawnictwa

Wydawnictwo Nowej Konfederacji zostało założone w 2020 r. przez Fundację Nowa Rzeczpospolita. Specjalizuje się w wydawaniu literatury naukowej, popularnonaukowej i innych publikacji dotyczących przede wszystkim dziedziny nauk społecznych (w tym m.in. z zakresu dyscyplin takich jak nauki o polityce i administracji, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki socjologiczne, ekonomia i finanse, nauki o bezpieczeństwie, nauki prawne) i humanistycznych (ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin takich jak historia i filozofia). Do szczegółowych tematów, jakimi zajmuje się wydawnictwo należą przede wszystkim geopolityka, relacje międzynarodowe, obronność, polityki publiczne, kwestie ustrojowe, gospodarcze, prawo, legislacja i sądownictwo.

Celem głównym wydawnictwa jest publikowanie prac o wysokim standardzie naukowym, posiadających silne osadzenie w teorii, ale także podbudowę empiryczną, opisujących przemiany współczesnego świata i Polski w ujęciu politycznym (przemiany ładu międzynarodowego, przemiany ustrojowe) i społecznym, z uwzględnieniem przemian technologicznych i innych czynników wpływających na kształt świata. Opis współczesnego świata wymaga także perspektywy historycznej, dlatego Wydawnictwo planuje publikowanie najwyższej klasy literatury historycznej o wysokich walorach naukowych, jak również wznawianie klasycznych i zapomnianych dzieł z wskazanego wyżej obszarów. Do szczegółowych celów wydawnictwa należy:

  • upowszechnianie wiedzy z zakresu geopolityki i nauk politycznych oraz nauk społecznych;
  • pobudzanie zainteresowania naukami politycznymi w społeczeństwie;
  • pobudzanie debaty publicznej na temat istotnych wydarzeń i procesów politycznych;
  • systematyczne zwiększanie udziału książek dotyczących polityki na polskim rynku.

Priorytetem w działalności wydawnictwa jest współpraca z czynnymi akademikami i publikacja oraz popularyzacja wyników badań o dużych walorach naukowych. Obecnie Wydawnictwo działa w synergii z thinkzine’em „Nowa Konfederacja” (połączenie think tanku i magazynu publicystycznego), którego celem jest pełnienie roli pośrednika między światem ekspercko-akademickim a medialnym. Thinkzine, a więc także Wydawnictwo, w sposób stały współpracuje z pracownikami naukowymi takich uczelni jak Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego i innych, i planuje publikację ich prac i wyników badań naukowych.

Szczególną grupą odbiorców naszych publikacji będą kręgi akademickie – naukowcy i dydaktycy zajmujący się m.in. naukami społecznymi, politycznymi, w tym stosunkami międzynarodowymi, dla których książki Wydawnictwa Nowej Konfederacji stanowić będą istotne źródło wiedzy i materiał do pracy naukowej, jak i potencjalną lekturę dla studentów.

Dotychczas Wydawnictwo Nowej Konfederacji wydało 5 monografii związanych z dyscyplinami takimi jak nauki o polityce i administracji oraz ekonomia i finanse). Autorzy dotychczas wydanych książek są cytowani w bazach takich jak Google Scholar (np. dr Jacek Bartosiak – 59 artykułów i cytowań, Bartłomiej Radziejewski – 21 itp.).

Prowadzenie działalności wydawniczej ma przyczynić się do osiągnięcia celu “Nowej Konfederacji” jako całości, jakim jest osiągnięcie do 2025 r. pozycji wiodącego w Polsce i rozpoznawalnego za granicą think-tanku w dziedzinie relacji międzynarodowych, geopolityki i funkcjonowania państwa, istotnie wspierającego procesy decyzyjne w ramach polityk publicznych i stanowiącego “laboratorium” zgodnie z pojęciem Bruno Latoura, a więc organizację tworzącą wiedzę i próbującą za jej pomocą zmieniać rzeczywistość.

Wydawnictwo angażuje w proces wydawniczy zarówno osoby o wysokich kompetencjach naukowych, jak i redaktorów o wieloletnim doświadczeniu.