Zapisz się do newslettera, bądź na bieżąco i bierz udział w promocjach!

Księgarnia NK

Procedura recenzji

Zasady i przebieg procedury recenzji:

  1. Publikacje naukowe zgłoszone do Wydawnictwa Nowej Konfederacji podlegają dwustopniowej procedurze recenzji. Każdy zgłoszony tekst poddawany jest wstępnej, wewnątrzwydawniczej  ocenie merytorycznej i technicznej. Na tym etapie artykuł jest kwalifikowany do etapu oceny zewnętrznej lub zostaje odrzucony.
  2. Po uzyskaniu akceptacji tekst przekazywany jest do weryfikacji w programie anyplagiatowym a następnie do recenzji przez do wybranego recenzenta.
  3. Wydawnictwo powołuje recenzentów będących specjalistami z zakresu tematyki poruszanej w opracowaniu naukowym, posiadających odpowiednie doświadczenie, wiedzę i tytuł naukowy.
  4. Utwory recenzowane są anonimowo (double-blind review process): autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
  5. Recenzent składa pisemną deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów (bezpośrednie związki osobiste, relacje zawodowe, wspólna praca naukowa z autorem na przestrzeni dwóch ostatnich lat).
  6. Recenzja zawiera ocenę zasadności opublikowania utworu, określa trafność podjętej problematyki oraz jej oryginalność, wskazuje zauważone przez recenzenta błędy i nieprawidłowości merytoryczne w treści utworu oraz zawiera propozycje zmian w utworze.
  7. Recenzja ma formę pisemną i kończy się wnioskiem o skierowanie dzieła do publikacji lub odrzuceniem go.
  8. W przypadku gdy recenzja zawiera propozycje zmian i poprawek, wydawnictwo przekazuje uwagi autorowi, który w wyznaczonym czasie zobowiązany jest nanieść zawarte w recenzji uwagi.
  9. Po wprowadzeniu zmian, utwór podlega kolejnym etapom pracy, opisanym szczegółowo w Procedurze wydawniczej.