Zapisz się do newslettera, bądź na bieżąco i bierz udział w promocjach!

Księgarnia NK

Opis stosowanych zasad etyki publikacyjnej

Zasady etyki publikacyjnej wydawnictwa oparte są na zaleceniach zawartych w zestawie dobrych praktyk, Core Practices, opracowanym przez Komitet do spraw Etyki Publikacji COPE (Committee on Publication Ethics) – LINK, w zakresie zarzutów o naruszenie praw autorskich i inne nierzetelności, ustalania autorstwa i współautorstwa, skarg i odwołań, konfliktów interesów, przejrzystości i dostępności danych, nadzoru etycznego, własności intelektualnej, procesu recenzji i modyfikacji publikacji.

Zasady obowiązujące wydawnictwo:

 1. Wydawnictwo czuwa nad rzetelnością procesu wydawniczego na każdym jego etapie.
 2. Wydawnictwo czuwa nad zachowaniem standardów etycznych na każdym etapie procesu wydawniczego.
 3. Wydawnictwo kwalifikuje publikacje do planu wydawniczego. Przy kwalifikowaniu publikacji do planu wydawniczego stosowane są takie kryteria jak wartość merytoryczna i językowa, zgodność z planem wydawniczym i priorytetowymi obszarami.
 4. Przy kwalifikowaniu publikacji naukowych do druku stosowane są zasady i procedury recenzji, opisane osobno.
 5. Żadne cechy osobowe i społeczne (takie jak np. etniczność, płeć, wyznanie) autorów nie mają wpływu na ocenę i kwalifikację tekstów do planu wydawniczego.
 6. Wydawnictwo zachowuje poufność i nie ujawnia osobom i podmiotom nieupoważnionym żadnych informacji na temat prac zgłaszanych do publikacji. Do osób upoważnionych w Wydawnictwie należą: zespół wydawnictwa, recenzent, redaktor, korektor i inne osoby uczestniczące w procesie wydawniczym.
 7. Wydawnictwo zapewnia autorowi dobór recenzenta doświadczonego w danej dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej.
 8. W procesie wydawniczym niedopuszczalne są nierzetelności i naruszenia standardów w procesie wydawniczym takie jak m.in.:
  1. zbędna (zduplikowana) publikacja,
  2. plagiat i inne formy naruszenia praw autorskich,
  3. sfabrykowanie danych,
  4. autorstwo widmo, gościnne lub grzecznościowe,
  5. konflikt interesów.
 9. Każda z osób uczestniczących w procesie wydawniczym jest zobowiązana powiadomić Dyrektora Wydawnictwa o podejrzeniu naruszenia standardów w procesie wydawniczym.
 10. W przypadku podejrzenia o zbędną (zduplikowaną) publikację, plagiat, sfabrykowanie danych, autorstwo widmo, gościnne lub grzecznościowe, konfliktu interesów, stosowane będą diagramy COPE (LINK).
 11. Wydawnictwo stosuje system antyplagiatowy (plagiat.pl lub podobny) do weryfikacji oryginalności tekstu.
 12. Wydawnictwo umożliwia autorom odwołanie od negatywnej decyzji. Każde odwołanie będzie rozpatrywane przez zespół wydawnictwa.

Zasady obowiązujące Autorów:

 1. Tekst zgłoszony do publikacji musi być oryginalnym dziełem Autora.
 2. Autor zobowiązany jest oznaczyć fragmenty pochodzące od innych autorów jako cytat w przypisie lub w inny, równoważny sposób.
 3. W przypadku zbiorowego autorstwa, osoba zgłaszająca tekst do publikacji jest zobowiązany do podania wszystkich autorów.
 4. Autor zobowiązany jest podać w przypisach i/lub bibliografii wszystkie źródła, z jakich korzystał przy tworzeniu zgłaszanego tekstu.
 5. Autor zobowiązany jest do podania afiliacji i źródeł finansowania publikacji.
 6. Autor zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia wydawcy o odkryciu błędów lub możliwych naruszeń standardów, opisanych w części „Zasady obowiązujące Wydawnictwo” w punkcie 8.

Zasady obowiązujące Recenzentów:

 1. Recenzent zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Wydawnictwa o możliwym konflikcie interesów (tj. o wszystkich aktualnych i przeszłych relacjach z Autorem, mogących wpływać na recenzję). Na podstawie tej informacji Wydawnictwo decyduje o tym, czy powołać innego recenzenta.
 2. Recenzent zobowiązany jest do stosowania najwyższych standardów naukowych jako kryteriów oceny monografii i podręczników.
 3. Recenzent zobowiązany jest do opracowania recenzji w sposób rzetelny, obiektywny, przy użyciu kryteriów wysokiej jakości naukowej i wkładu w daną dziedzinę/dyscyplinę nauki.
 4. Żadne cechy osobowe i społeczne (takie jak np. etniczność, płeć, wyznanie) autorów nie mają wpływu na recenzje.
 5. Recenzent zobowiązany jest do powiadomienia Wydawnictwa o podejrzeniu naruszenia praw autorskich w recenzowanym tekście.